1639921321-92-thumbnail-width640height480 | Bão Rai bẻ hướng, quét qua quần đảo Hoàng Sa