khai-niem-dac-diem-va-phan-loai-doanh-nghiep-nha-nuoc | Các doanh nghiệp Nhà nước đang chi phối lĩnh vực nào?