543 | Doanh nghiệp TP.HCM phải từ chối nhiều đơn hàng