3206e5c23038fa66a329 | ‘Dù có khó khăn, tôi vẫn muốn cảm ơn năm 2021’