thanhanzing-06540508 | Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM chưa muốn cho con đến trường