220302_id_seetinh-thumb | Si mê khám phá một miền Tây rất Tây trong 3D Concept Art của MV ‘See tình’