12112021vthuy17 | Số lượng F0 tiếp tục tăng cao ở nhiều địa phương