can-bo-y-te-25-1632614618227806018683 | Thêm ca nhiễm Omicron, Bộ Y tế đề nghị tăng cường năng lực điều trị