| Thiết kế Profile là phương pháp hữu hiệu để bảo đảm thông tin của doanh nghiệp