z3244561331121_fc9bcc3d12867e9fa819d23afedce985 | Người dân TP.HCM điều chỉnh thói quen khi vật giá leo thang